'Chanted' Meditasjoner

Kom og opplev en annen side til vårt senter!  

Bli med på våre ukentlige og månedlige ‘pujaer’. Senteret holder regelmessige sesjoner av bønner som vi synger (på engelsk), kalt “puja” in Sanskrit. Pujaer er en viktig del av vårt spirituelle liv.

De består av chanting, meditasjon, visualisasjon og mantra resitasjon.

—————–

Come and experience another side of our centre!

Join us for our weekly or montly pujas.  The centre holds regular chanted meditations, where we sing prayers in English. Known as ‘puja’ in sanskrit. Pujas are an important part of our spiritual life.

The are composed of chanting, meditation, visualisation and mantra recitation.

 

De hjelper å stilne våre tanker, lage en forbindelse til Buddhaene, og mottar velsignelser og bekyttelse.  De forbereder også sinnet vårt for meditasjon og er veldig helbredende og inspirerende.

——-

They help to calm our mind, create a connection with the Buddhas and receive powerful inner blessings and protection.  They also prepare our mind for meditation and are very healing and inspiring.

Alle bønnene vi praktisere er spilt på en MP3 og resitert på engelsk.  Disse bønnebøkene, kalt ‘sadhanas’, kan også bli brukt for individuell øvelse og er tilgjengelige på senteret vårt eller www.tharpa.co.uk.

———–

All the prayers we practice are played by an MP3 player and recited in English.  The music and prayer booklets, called ‘sadhanas’, can also be used for individual practice and are available at the centre or from www.tharpa.co.uk.

Tider og datoer varier, så se kalenderen for oppdatert informasjon.

Times and dates vary, see the kalender for up to date information.

Listen over alle de forskjellige ‘Chanted Prayers’ vi gjør sammen her på senteret!

  • Heart Jewe (45 min)
  • Wishfulling Jewel med “Tsog” offerings
  • Green Tara Chanted Prayers – ‘Liberation from Sorrow’ (40 min)
  • Offering to the Spiritual Guide Puja (120 min)
  • Kangso – Melodious Drum (Long Protector Puja) (3.5 t)
  • Mahayana Precepts – A Pure Life (3o min) (ved forespørsel)
  • Powa Ceremony: Prayers for the Dying & Deceased (ved forespørsel)
Heart Jewel (45 min)

Den daglige pujaen i Kadampa Buddhistsentre er “Heart Jewel” med en kort meditasjon på Lamrim. Hvis vi gjør denne pujaen regelmessig kan vi rense vår negativitet, akkumulere positiv energi, og ta imot velsignelser. På den måten vil vi oppnå spirituelle realiseringer og en veldig spesiell Dharma-visdom.

Wishfulling Jewel med “Tsog” offerings (75 min)

Alle er velkomne til å være med på denne pujaen. Dersom du ønsker det, kan du ta med deg en liten vegetarisk mat-gave til Buddhaene som vi deler på ‘tsog-fest’ etterpå. Noen ganger gjør vi denne praksisen i steden for Kangso (se info under)

Green Tara Chanted Prayers – ‘Liberation from Sorrow’ (40 min)

8. i måneden På Kadampa sentre i hele verden er den 8. i måneden ‘Tara-dag’. Tara er en kvinnelig Buddha og navnet hennes betyr ‘redningkvinne’; hun er den legemliggjøringen av rask medfølelse. Hvis vi stoler på vår mor Tara med oppriktighet og sterk tiltro vil hun beskytte oss fra alle hindringer og oppfylle alle våre ønsker. Alle er velkomne! Vanligvis gjør vi denne sammen på senteret den 8. i hver måned!

Offering to the Spiritual Guide Puja (120 min)

På Kadampa sentre i hele verden resiteres Offering to the Spiritual Guide den 10. og den 25. i måneden. Offering to the Spiritual Guide er en spesiell ‘Guru Yoga’ av Je Tsongkhapa. Ved å stole på Je Tsongkhapa vil vår medfølelse, visdom, og spirituelle kraft øke. Da Je Tsongkhapa er en emanasjon av Visdom Buddha Manjushri, vil hans lojale tilhengere aldri slite med å øke sin visdom. Alle er velkomne. Vennligst ta med en mat-gave eller drikke for å dele. Vanligvis gjør vi denne pujaen 10. og 25. i måneden.

Kangso – Melodious Drum (Long Protector Puja) (3.5 t)

31 i måneden – 3,5 timer Formålet med denne pujaen er å fjerne hindringer, og samle gode omstendigheter som vi trenger for vår spirituelle praksis. Alle er velkomne. Vennligst ta med en mat-gave eller drikke for å dele Vanligvis gjør vi denne pujaen 29. i måneden.

Mahayana Precepts – A Pure Life (3o min)

Praksisen som består av å ta og holde de åtte Mahayana precepts budene er en kraftig rensing praksis som utføres med en spesiell motivasjon for å dra nytte ikke bare for oss selv, men også for andre. Essensen til denne praksisen er å love å unngå å engasjere seg i negative handlinger i 24 timer, kombinert med mild fasting ved å spise kun lunsj denne dagen. Ved å gjennomføre denne praksisen igjen og igjen, blir vi bedre kjent med utøvelsen av moralsk disiplin og gjør dermed vårt menneskelige liv meningsfullt. 15. hver måned kl. 07:00 – 07:30 – (ved forespørsel) Send forespørsel til info @ meditateinoslo.org

Powa Ceremony: Prayers for the Dying & Deceased (60 min)

More info coming soon :)

Heart Jewel (45 min)

The daily puja at Kadampa Buddhist Centres is Heart Jewel, often with a short meditation on Lamrim. By relying upon this practice, we can purify negativity, accumulate merit, and receive blessings. In this way we will naturally accomplish spiritual realizations and attain a very special Dharma wisdom.

Wishfulling Jewel with “Tsog” offerings (75 min)

This puja takes place regularly at the centre. Everyone is welcome to join in with these chanted prayers and offerings. If you wish you can bring a small vegetarian food offering which will be shared at the tsog party after the puja. Sometimes we do this practice instead of Kango (see info below)

Green Tara Chanted Prayers – ‘Liberation from Sorrow’  (40 min)

8th of each month – 45 mins At Kadampa Centers worldwide, the eighth of the month is Tara Day. Tara is a female Buddha, whose name means Rescuer; she is the embodiment of swift compassion. If we rely upon Tara sincerely and with strong faith, she will protect us from all obstacles and fulfill all our wishes. Everyone welcome. Usually we do this together at the center on the 8th of every month!

Offering to the Spiritual Guide Puja (120 min)

10th & 25th of each month – 2 hours At Kadampa Centers worldwide Offering to the Spiritual Guide is recited on the tenth and twenty-fifth of each month. Offering to the Spiritual Guide is a special Guru Yoga of Je Tsongkhapa. By relying upon Je Tsongkhapa our compassion, wisdom, and spiritual power will increase. Because Je Tsongkhapa is an emanation of the Wisdom Buddha Manjushri, his faithful followers never experience difficulty in increasing their wisdom. Everyone welcome. Please bring an offering of food or drink to share. Usually we do this puja at the 10th and 25th every month.

Kangso – Melodious Drum Long Protector Puja  (3.5 t)

29th of each month 3.5 h The purpose of this practice is to remove obstacles and gather all favorable conditions for our spiritual practice. Everyone welcome. Please bring an offering of food or drink to share. Usually we do this puja 29th every month.

Mahayana Precepts – A Pure Life (3o min)

The practice of taking and keeping the eight Mahayana precepts is a powerful purification practice performed with a special motivation to benefit not just ourselves but also others. The essence of the practice is to promise to avoid engaging in negative actions for 24 hours and is combined with gentle fasting, eating only lunch on this day. By doing this practice again and again, we acquaint ourself with the practice of moral discipline and thereby make our human life meaningful. 15th of each month 07:00 – 07:30 (by request) Send request to  info @ meditateinoslo.org.

Powa Ceremony: Prayers for the Dying & Deceased (60 min)

More info coming soon :)

See the calendar to see if it is planned and at what time.

Se kalenderen for å se om det er planlagt og for tidspunkt